Reč vođe projekta

„Borba protiv ilegalne trgovine putem istraživanja, obrazovanja i podizanja svesti“ (CITREA) je projekat koji realizuje Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo (PEP) iz Beograda u partnerstvu sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) iz Podgorice. Projekat predstavlja kombinaciju istraživanja, savremenih obrazovnih tehnika i aktivnosti podizanja svesti za suzbijanje ilegalne trgovine na Balkanu, a fokusira se na ilegalnu trgovinu duvanom, alkoholom i drogama, analizirajući veze ilegalne trgovine sa drugim oblicima kriminala.

Realizacijom CITREA projekta žele se postići sledeći ciljevi:
- Ispitati nezakonite poslove različitih oblika ilegalne trgovine, kao što su krijumčarenja duvana, alkohola i droge, falsifikovanja duvanskih i alkoholnih proizvoda, kao i trgovina krijumčarenom robom.
- Utvrditi vezu ilegalne trgovine sa povezanim oblicima kriminala - korupcijom, pranjem novca i organizovanim kriminalom.
- Utvrditi nedostatke u postojećem zakonskom okviru u ovoj oblasti.
- Razviti i sprovesti trening kurseve za praktičare u oblasti borbe protiv ilegalne trgovine koji će pored ostalih zainteresovanih ukljućiti i policijske i carinske službenike, kao i predstavnike poreskih organa.
- Sprovesti široku komunikacijsku kampanju za podizanje svesti o problemu ilegalne trgovine i njenim vezama sa drugim oblicima kriminala.

Razjašnjavanje načina funkcionisanja različitih oblika nezakonite trgovine vrši se procesom analize i modleliranja, posmatrajući ih ne samo kao kriminal, već i kao biznis procese sa specifičnim karakteristikama i okruženjem.

CITREA projekat okuplja, povezuje, obučava i stvara osnovu za saradnju naučnika i praktičara sa teritorije Balkana u efikasnoj borbi protiv ilegalne trgovine.

Aktivnosti za podizanje svesti i komunikaciona kampanja u okviru projekta imaju za cilj smanjenje tolerancije društva prema ovim oblicima kriminala i uključivanje većeg broja ljudi iz različitih naučnih oblasti za rad na ovoj temi.